Majątek spółki na dzien 31.12.2012r.:
Na sume bilansową aktywów w kwocie 140.518.403,04 z składają się:
- Aktywa trwałe w kwocie 132.360.570,83 zł
- Aktywa obrotowe w kwocie 8.157.832,21 zł

Na sume bilansową pasywów w kwocie 140.518.403,04 zł składają się:
- Kapitał własny w kwocie 106.290.019,23 zł
- Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie 34.228.383,81 zł.