Sprawy przyjmowane i załatwiane są na zasadach określonych w umowach o świadczenie usług komunalnych zawartych z odbiorcami.